Souvik Biswas

President

Anjan (Sam)
Roy

Nurmohammad Shaikh

Sudhir Ranjan Saha

Sharmi
Ray

Archisman Munshi

Saswata
Basu

Saurav
Ghosh

Abhipsa
Paul