Souvik Biswas

President

Anjan (Sam)
Roy

Nurmohammad Shaikh

Sudhir Ranjan Saha

Debabrata
Patra

Sharmi
Ray

Archisman Munshi

Trinanjan
Paul

Saswata
Basu

Saurav
Ghosh

Abhipsa
Paul