Souvik Biswas

President

Anjan (Sam) Roy

Nurmohammad Shaikh

Sudhir Ranjan Saha

Debabrata Patra

Sharmi Ray

Archisman Munshi

Trinanjan Paul

Saswata Basu

Saurav Ghosh